ALGEMEEN

Mesolithicum.

Midden Steentijd is de tijd, die begint na het aflopen van de laatste ijstijd ca. 10.500 v. Chr.  en eindigt wanneer de samenleving omstreeks 5.300 v.Chr. overgaat op landbouw en veeteelt.

Het is de tijd van de jagers/verzamelaar. Het jagen gebeurde met pijl en boog. Net als in het Laat-Paleolithicum zijn de werktuigen uit het mesolithicum gebaseerd op klingen. De lengte varieert tussen 2 en 4 cm. De meest  kenmerkende artefacten uit deze periode zijn de microlieten (micro=klein, lithos betekent steen), typisch zijn de spitsen of pijlpunten. Daarnaast zien we werktuigen die op afslagen zijn gemaakt maar ook grotere kernwerktuigen zoals kernbijlen, afslagbijlen en zogeheten bikkels of pics.