GRAFHEUVELS

Hier op het plateau liggen de resten van gereconstrueerde grafheuvels uit de Bronstijd. Ze zijn al in de jaren twintig onderzocht door de arts en amateur-archeoloog dr. Beckers uit Stein. Twee ervan bleken bij die gelegenheid een unieke opbouw te hebben, want zij hebben een steenkrans rondom en een stenen platform in het midden van de heuvel. Vermoedelijk werd de dode op het platform neergelegd. Soortgelijke grafheuvels zijn sindsdien alleen nog in de omgeving van Vaals en op het Kops Plateau bij Nijmegen gevonden. De grootste grafheuvel stond in 1926 nog tot een meter hoogte overeind en had een zo bijzondere vorm dat die zich maar moeilijk liet beschrijven, het ronde stenen  plateau in het midden was zo breed dat er tussen dit platform en de steenkrans in de heuvel nog slechts ruimte was voor een sikkelvormige uitsparing. als een soort gang.

De toegang tot 'deze gaanderij', zoals de opgraver dr. Beckers de gang noemde, leek te zijn afgesloten door een steenhoop die iets opzij was geplaatst. Eén zijde van de steenkrans leek ook tot een soort zijplatform te zijn verhoogd. Over het platform In het midden lag een aslaag waartussen beenderfragrnenten zaten van een volwassen individu alsmede een 'erwtgroot stukje brons'. Verder werden nog fragmenten van urnen en vuurstenen werktuigen gevonden. Deze heuvel heeft tot dusverre geen exacte parallellen. Bij het beschrijven van de steenhoop raakte dr. Beckers geheel in vervoering: 'Overweldigend is de aanblik van dezen grootschen bouw waaraan een hele stam wekenlang gezwoegd heeft. Met een gevoel van kleinheid zien wij op tegen den oermensch, die uit eerbied  en ontzag voor  den laatsten resten wellicht van een machtigen stam-genoot, dit onvergankelijke werk wrocht'. In de tweede onderzochte grafheuvel werden de resten van een houten platform gevonden waarop de dode, een kind van nog geen vijf jaar, verbrand was. Het bijna vier bij vier meter grote platform was bij die gelegenheid meeverbrand waarna de resterende as was verzameld en simpelweg In een hoopje op de grond was neergelegd. Tenslotte werd over het geheel een grote hoeveelheid grond opgeworpen. Grafheuvel nummer 5 was nog het best bewaard gebleven; onder de heuvel lag een steenkrans met daarbinnen een klein platform. Hier werd ook een onbeschadigde urn gevonden.

Lees meer >>